Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας προκειμένου να εξασφαλίσετε στην επιχείρησή σας ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αλλά και εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία. Επικουρικά των υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας, αναλαμβάνουμε:

περισσότερα...

Αναλυτική περιγραφή

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1568/85, ΠΔ 17/96 και ΠΔ 294/88) κάθε επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες Ασφαλείας και Υγιεινής στους εργαζομένους της.

Συγκεκριμένα, ο νόμος υπαγορεύει:

 • Την απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 1568/85 Αρθ.4 παρ.1, ΠΔ 294/88 Αρθ.3 παρ.1 & 2 και ΠΔ 17/96 Αρθ.4 παρ.1).
 • Την συγγραφή Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων (ΠΔ 17/96 Αρθ. 8 παρ.1α).

Για τις ανωτέρω υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.

Β) Εκπόνηση Μελέτης Επικινδυνότητας της επιχείρησης.

Γ) Προληπτικός μη καταστροφικός έλεγχος κτιριακών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης με την χρήση υπερσύγχρονων θερμογραφικών καμερών.

Δ) Συμπληρωματικές υπηρεσίες όπως:

 • Μετρήσεις Φυσικών και Χημικών Παραγόντων (Θόρυβος, σκόνες, θερμοκραία, υγρασία, δονήσεις κ.λ.π.)
 • Μελέτες Σήμανσης / Πυρασφάλειας / Πυρανίχνευσης.
 • Καθορισμός απαιτούμενων προδιαγραφών Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων και αξιολόγηση τους.

 

Α) Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφάλειας αναφέρεται στη Διεύθυνση της επιχείρησης και παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Ασφάλεια της Εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, (Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας). Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό.

Ειδικότερα, ο Τεχνικός Ασφάλείας:

 • συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού της εργασίας, εισαγωγής και προμήθειας μέσων και εξοπλισμού
 • συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων.
 • ελέγχει την Ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των τεχνικών μέσων, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους
 • επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας και συμβάλει στην πρόληψη των ατυχημάτων
 • ενημέρώνει τους εργαζομένους (ενημερωτικά έντυπα, παρουσιάσεις) σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
 • ενημερώνει τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων και της διεύθυνσης σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας

 

Β) Εκπόνηση Μελέτης Επικινδυνότητας της επιχείρησης.

O εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων, κατά την εργασία, κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, σαν μία δυναμική ολοκληρωμένη ανάλυση των συνθηκών εργασίας, αποτελεί ένα απολύτως απαραίτητο “πληροφοριακό μέσο”, στο σχεδιασμό και στην οργάνωση της ουσιαστικής επέμβασης στο εργασιακό περιβάλλον, με στόχο τη διαφύλαξη και προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων.

Στόχοι της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

 • Εντοπισμός των πηγών κινδύνου που δημιουργούνται κατά την εργασία 
 • Αξιολόγηση των κινδύνων με στόχο την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή: εξοπλισμού εργασίας, χρησιμοποιούμενων μέσων, της διαμόρφωσης του χώρου εργασίας και της οργάνωσης της εργασίας
 • Έλεγχο της επάρκειας των εφαρμοζόμενων μέσων και τρόπων προστασίας 
 • Ιεράρχηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, εφόσον , ύστερα από την εκτίμηση, διαπιστωθεί ότι απαιτούνται μέτρα πέραν των υπαρχόντων
 • Καθορισμός διαδικασίας διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων
 • Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης αρμοδίων αρχών, εργαζομένων και Διοίκησης σχετικά ατυχήματα
 • Προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών και μεθοδολογίας εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.

 

Γ) Προληπτικός μη καταστροφικός έλεγχος κτιριακών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης με την χρήση υπερσύγχρονων θερμογραφικών καμερών.

Εκμεταλλευτείτε την επιστήμη της θερμογραφίας προκειμένου να πραγματοποιήσετε προληπτικό (μη καταστρεπτικό) έλεγχο των κτιριακών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται έγκαιρα κρυφές βλάβες, φθορές και δυσλειτουργίες οι οποίες εξελισσόμενες προκαλούν σοβαρές υλικές ζημιές και ατυχήματα με άμεσες επιπτώσεις τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης όσο και στην απρόσκοπτη ροή της παραγωγικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, με την χρήση θερμογραφικών καμερών είναι δυνατός ο προληπτικός έλεγχος στις εξής περιοχές εφαρμογής:

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (Φθαρμένα καλώδια, ελαττωματικά ρελέ, διαβρωμένες συνδέσεις, υπερφόρτωση καλωδίων, καμμένες ασφάλειες, κ.λ.π.)
 • Μηχανολογικές εγκαταστάσεις (υπερθέρμανση κινητήρων και ατράκτων, υπερφόρτωση αντλιών, φθαρμένα ρουλεμάν / ράουλα και γενικά ελαττωματικά στοιχεία μηχανών)
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις (ανίχνευση και εντοπισμός δικτύου σωληνώσεων, διαρροών σωληνώσεων, δικτύου ενδοδαπέδιας θέρμανσης, θερμογεφυρών, προβληματικών μονώσεων, κρυφών υγρασίων, κ.λ.π.)

 

Δ) Συμπληρωματικές υπηρεσίες

Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνονται:

 • Μετρήσεις Φυσικών και Χημικών Παραγόντων (Θόρυβος, σκόνες, θερμοκρασία, υγρασία, δονήσεις κ.λ.π.). Με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και συγκεκριμένης μεθοδολογίας μετράται η έκθεση του ανθρωπίνου δυναμικού της επιχείρησης σε μια σειρά βλαπτικών παραγόντων προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι παράγοντες αυτοί βρίσκονται εντός των επιτρεπτών, από την κείμενη Νομοθεσία, ορίων.
 • Μελέτες Σήμανσης / Πυρασφάλειας / Πυρανίχνευσης. Οι μελέτες αυτές είναι πολύ σημαντικές για την ασφάλεια των εργαζομένων, των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού παραγωγής αλλά και των επικίνδυνων υλικών που πιθανώς χρησιμοποιεί μια επιχείρηση.
 • Καθορισμός απαιτούμενων προδιαγραφών Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων και αξιολόγηση τους. Ο ενδεδειγμένος εξοπλισμός εργασίας και τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) συνεπικουρούν στην εξασφάλιση και διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας. Με την προϋπόθεση σαφώς να επιλέγεται ο σωστός τύπος ΜΑΠ για κάθε περίπτωση και επιπλέον να δίνονται στους εργαζομένους οι σωστές οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

 

...επιστροφή