Νομοθεσία Τεχνικού Ασφαλείας

 1. Ν. 2994/1922 "Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως της Γ' Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης". (ΦΕΚ 162/Α/31-8-22)
 2. Π.Δ. της 14/03/1934 "Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ". (ΦΕΚ 112/Α/22-3-34)
 3. Ν. 1568/85 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων". (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85)
 4. Υ.Α. 88555/3293/1988 "Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των N.Π.Δ.Δ. και των O.T.A". (Φ.Ε.Κ. 74/Β/1988)
 5. Π.Δ. 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων". (ΦΕΚ 138/Α/21-6-1988)
 6. Π.Δ. 31/1990 "Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης έργων". (Φ.Ε.Κ. 11/1990)
 7. Π.Δ. 499/1991 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 31/1990 (Α.11/5.2.1990) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων»". (ΦΕΚ 180/Α/28-11-91)
 8. Ν. 2224/1994 "Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις". (Φ.Ε.Κ. 112/Α/1994)
 9. Π.Δ. 17/96 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK". (ΦEK 11/A/18-1-96)
 10. Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ". (Φ.Ε.Κ. 212/Α/1996)
 11. Ν. 2639/1998 "Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις". (Φ.Ε.Κ. 157/Α/1999)
 12. Π.Δ. 77/1998 "Μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις και βάρη ορισμένων οδικών οχημάτων". (Φ.Ε.Κ. 71/1998)
 13. Υ.Δ. 15085/2003 "Κανονισμός ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων". (Φ.Ε.Κ. 1186/2003)
 14. Π.Δ. 149/2006 "Ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ". (Φ.Ε.Κ. 159/2006)